LET OP: Nederlandse schenking onder vuur!!

geplaatst door op 06 May 2016 in Sitenieuws geen reacties

VCF – Successiebelasting – Inschrijvingen in vruchtgebruik en blote eigendom – Fictiebepaling – Standpunt Vlabel en inwerkingtreding ervan

In een eerder bericht werd melding gemaakt van het feit dat Vlabel, voor wat de toepassing van artikel 2.7.1.0.7. VCF betreft, het standpunt heeft ingenomen dat het tegenbewijs tegen het vermoeden van bevoordeling, ook in geval van de zogenaamde “gesplitste inschrijving” op dezelfde wijze geleverd kan worden als voor een “gesplitste aankoop”.

Dit betekent dat de inschrijving van een effectenportefeuille voor het vruchtgebruik op naam van de schenker en voor de blote eigendom om naam van de begiftigde(n) ten gevolge van een schenking alsnog in volle eigendom wordt belast bij vooroverlijden van de schenker indien de schenking niet vóór de inschrijving aan de heffing van de registratie werd onderworpen (en bijgevolg onderworpen werd aan Vlaamse schenkbelasting of, in voorkomend geval, aan Waalse of Brusselse schenkingsrechten). De datum van registratie van de schenking is bepalend indien het gaat om aanbieding van onderhandse documenten of van een in het buitenland verleden schenking (en niet de datum van betaling van de Vlaamse schenkbelasting). Die aanbieding ter registratie moet gebeurd zijn vóór de “gesplitste inschrijving”.

Concreet: indien men een schenking doet voor een Nederlandse notaris, waarbij de schenker het vruchtgebruik voorbehoudt, moet men geen schenkingsrechten betalen, MAAR bij overlijden kan VLABEL alsnog erfbelasting heffen.

Door de loutere toevoeging aan een eerder standpunt had Vlabel geen concrete datum inzake inwerkingtreding gegeven, waardoor er ongerustheid was omtrent een mogelijke retroactieve toepassing. Vlabel heeft nu bevestigd dat er geen retroactieve toepassing zal zijn en het nieuwe standpunt pas in werking zal treden voor alle gesplitste inschrijvingen vanaf 1 juni 2016 (datum van de inschrijving is bepalend, niet de datum van de schenking).

Nog geen reacties.

Leave a Reply

*