Aanpassing wet hypothecair krediet

geplaatst door op 06 May 2016 in geen tag, Sitenieuws geen reacties

Betere bescherming van de consument die een hypothecair krediet aangaat – BS 04/05/2016, blz. 30074

Een betere transparantie van de hypothecaire kredietmarkt wordt verzekerd.

De consument die een hypothecair krediet aanvraagt wordt nu beter beschermd en geïnformeerd over de voorwaarden ervan.

De kredietgever en de kredietbemiddelaar hebben een uitgebreide informatie- en adviesplicht.

Zij moeten aan de consument een standaardformulier voorleggen over de voorwaarden en de verplichtingen die aan het krediet verbonden zijn.

Nadat de consument de nodige informatie over zijn behoeften, zijn financiële situatie en voorkeuren heeft verstrekt, zijn ze verplicht hem gratis gepersonaliseerde informatie over te maken. Die gepersonaliseerde informatie wordt verstrekt door middel van een Europees gestandaardiseerd informatieblad (ESIS), dat de consument kan gebruiken om de beschikbare kredietproducten te vergelijken.

Bovendien wordt de herziening of herfinanciering van een lening niet duurder: de wederbeleggingsvergoeding blijft op maximum 3 maanden intrest.

De wet actualiseert ook het toepassingsgebied van het hypothecair krediet ten opzichte van het consumentenkrediet en bepaalt de manier waarop het jaarlijkse kostenpercentage (JKP) wordt berekend. Dit JKP wordt opgenomen in het Europees gestandaardiseerd informatieblad (ESIS), zodat de consument in staat wordt gesteld een betere analyse van de verschillende kredietaanbiedingen te maken.

Het hypothecair krediet zal voortaan zowel een roerende als een onroerende bestemming kunnen hebben. Een deel van de kredieten die als gevolg van hun roerende bestemming als consumentenkrediet beschouwd werden, zal na de inwerkingtreding van de wet onder het toepassingsgebied van het hypothecair krediet vallen. Zo zal bijvoorbeeld het krediet voor de aankoop van een wagen, waarvoor een hypothecaire zekerheid wordt gevestigd, als hypothecair krediet beschouwd worden.

Het herroepingsrecht van de consument wordt behouden voor het huidige consumentenkrediet dat wordt afgedekt door een bestaande hypotheek voor alle sommen in het raam van een “wederopneming”. In de andere gevallen wordt een bedenktijd van 14 dagen voorzien. Het gaat daarbij meer specifiek om woonkrediet (het “klassieke” hypothecair krediet) en het krediet met roerende bestemming (momenteel nog beschouwd als consumentenkrediet) dat bij de toekenning gepaard gaat met de effectieve hypotheekvestiging.

De wet bevat een groot aantal bepalingen met betrekking tot de gedragsregels van kredietgever en kredietbemiddelaar ten opzichte van de consument. Zo zijn er bepalingen inzake reclame, precontractuele informatie, totstandkoming en uitvoering van de kredietovereenkomst, weigering van het krediet, onrechtmatige bedingen, herziening van de overeenkomst, berekening van de rentevoeten, enz.. In de memorie van toelichting  wordt benadrukt dat bij de kredietwaardigheidsbeoordeling van de consument steeds het principe van de terugbetaling op basis van inkomsten (“loan to income”) de overhand moet nemen op de waarde van het onroerend goed (“loan to value”). De kredietgever zou geen krediet mogen verlenen indien de inkomsten van de consument niet voldoende lijken om de aflossingen terug te betalen, zelfs niet indien de waarde van het goed waarop de hypotheek is gevestigd zou toelaten om het krediet te dekken.

De memorie van toelichting preciseert ook dat geen enkele wijziging aangebracht wordt aan het hypothecair recht.

Nog geen reacties.

Leave a Reply

*